Privacyreglement

Uw privacy, rechten & plichten

 

Contact
Bij een onderzoek of behandeling wordt de ruimte waarin u zich bevindt zoveel mogelijk afgeschermd zodat u niet te zien of horen bent door buitenstaanders.

Gesprekken over uw privéomstandigheden (bijvoorbeeld vragen over uw gezondheidstoestand of een vertrouwelijk gesprek) worden bij voorkeur in een aparte kamer gevoerd. U kunt hier altijd om vragen.

Patiënten pas
Uw persoonsgegevens, waaronder uw patiëntennummer worden op een patiëntenpas vastgelegd. Hiermee kunnen medewerkers uw onderzoeks- en behandelgegevens snel en nauwkeurig opslaan en terugvinden. Deze pas wordt binnen het centrum bewaard en mag u niet mee naar huis nemen.

Dossier
Wanneer u in het dialysecentrum of in het RKZ komt worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd in een dossier. Dit is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin staan alle gegevens die van belang zijn voor uw dialysebehandeling.

  • Deze gegevens worden minimaal vijftien jaar tot na het laatste contact in het medisch archief bewaard.
  • Persoonlijke en psychologische zaken worden alleen in een dossier vermeld als ze te maken hebben met uw behandeling.
  • Belangrijke documenten zoals laboratoriumuitslagen, röntgenverslagen, brieven aan uw huisarts, reanimatiebeleid en dergelijke worden zowel binnen het dialysecentrum als in het RKZ vastgelegd.
  • Alleen hulpverleners die direct bij uw behandeling zijn betrokken mogen uw dossier inzien. Dit kunnen naast de behandelende artsen en verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werker zijn. Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht.
  • Een arts of een andere hulpverlener mag geen informatie uit uw dossier verstrekken aan andere mensen die niet bij uw behandeling zijn betrokken. Het kan voorkomen dat het verstrekken van gegevens aan anderen toch wenselijk is, bijvoorbeeld familie. In zo’n geval overlegt de verpleegkundige met de patiënt of er informatie verstrekt mag worden.

Rechten van de patiënt ten aanzien van het dossier.                                                        

De rechten van een patiënt voor zijn dossier zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft onder meer dat u recht heeft op:
• Inzage in uw dossier:
Als u wilt weten wat er over u in een dossier staat dan kunt u ons om inzage in uw dossier vragen. Vaak wil de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting geven, zodat er geen misverstanden ontstaan.
• Aanvulling van uw dossier:
Als uw dossier naar uw eigen mening geen volledig beeld geeft van uw situatie dan kunt u de ontbrekende gegevens laten opnemen in uw dossier.
• Correctie van uw dossier of zelfs vernietiging van uw dossier:
Als er in uw dossier zaken vermeld staan die niet juist zijn, dan heeft u in principe het recht om dat (in overleg) te laten wijzigen. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van gegevens die u er niet in wilt hebben of het vernietigen van uw gehele dossier. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochure 'inzage in uw medisch dossier' van het Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Anonieme gegevens van patiënten

Binnen NephroCare RKZ wordt een programma gebruikt om (dialyse)gegevens te rapporten en registreren. Dit programma heet EuCliD en wordt wereldwijd gebruikt. Het EPD van het centrum kan hiermee anoniem data aanleveren voor wetenschappelijk onderzoek. Door middel van het aan u uitgereikte en ondertekende formulier kunt u toestemming geven voor het gebruik van uw (anonieme) gegevens.

 

Vindt u dat er met uw privacy onvoldoende rekening wordt gehouden of dat u niet goed bent geïnformeerd? Bespreek dit dan met de betrokken medewerker of arts. Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen, dan bestaat er binnen NephroCare RKZ de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De manier waarop u een klacht kunt indienen, vindt u in onze folder ‘klachtenprocedure’.

Top